Menu Zamknij

Deklaracja dostępności serwisu Gminnego Ośrodka Kultury

Udostępnij

Deklaracja dostępności serwisu Gminnego Ośrodka Kultury

Gminny Ośrodek Kultury zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej  Gminnego Ośrodka Kultury.

 

Data publikacji strony internetowej: 2012-07-12

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest niezgodna  z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu braku możliwości nawigacji za pomocą klawiatury.

 

Błędy:

– brak znaczników alt

– brak elementu fokusu

– brak nawigacji

– brak funkcjonalności czcionki i kontrastu

– brak napisów w zamieszczonych filmach

– brak opisów alternatywnych obrazach galerii

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2021-02-23

Deklarację sporządzono na podstawie oceny podmiotu zewnętrznego przeprowadzonej przez: Krzysztof Maziarz – Audytor Specjalista Dostępności Cyfrowej.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Bożena Bobyk

E-mail: gok@tyrawa.pl

Telefon: 13 46 212 50

 

 

Każdy ma prawo:

– zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

– zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

– wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

 

Żądanie musi zawierać:

– dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

– wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

– wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia
w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

 

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Gminny Ośrodek Kultury, Tyrawa Wołoska 191, 38-535 Tyrawa Wołoska,

tel. 13 46 212 50 

W budynku na  I piętrze funkcjonuje Gminna Biblioteka Publiczna w Tyrawie Wołoskiej.

 

Do budynku prowadzą trzy wejścia.

Dla gości przeznaczone jest wejście główne od strony południowo – wschodniej.

Komunikacja architektoniczna nie jest dostosowana do osób na wózku.

W budynku nie ma toalety dostosowanej dla osób z niepełnosprawnością.

W budynku nie ma windy.

Przed budynkiem nie ma miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

 

Skip to content